Opis

Czym jest ewaluacja szkoleń ?

Ewaluacja szkolenia (lub innego projektu rozwojowego) jest złożoną oceną efektywności tego szkolenia. W jej wyniku otrzymujemy przydatne informacje na temat różnych elementów szkolenia, dzięki którym możemy wprowadzać korzystne zmiany, prowadzące do zwiększenia tej efektywności. Możemy także ocenić rzeczywiste skutki szkolenia i ich wpływ na realne wyniki, jakie osiąga przeszkolona osoba, a także planować dalsze działania rozwojowe. 

Wyniki ewaluacji dadzą Ci odpowiedzi między innymi na poniższe pytania:
 • Czy szkolenia w Twojej Firmie spełniają potrzeby i oczekiwania Pracowników?
 • Czy prowadzą do pożądanych efektów?
 • Które elementy szkoleń są dobre i należy je wzmacniać, a które wymagają zdecydowanej zmiany? 
 • Jakie inne działania rozwojowe są niezbędne dla uzyskania pożądanych efektów? 
Nasza oferta

Naszym Klientom proponujemy dokonanie ewaluacji szkoleń, zgodnie z modelem Donada L. Kirkparticka. W modelu tym szkolenia oceniane są na czterech poziomach. 

Poziom 1 - reakcje Uczestników szkolenia (satysfakcja ze szkolenia)

Na poziomie reakcji badana jest satysfakcja uczestników bezpośrednio po szkoleniu. Badanie to polega zazwyczaj na wypełnieniu ankiety oceniającej różne elementy szkolenia, najczęściej są to: program szkolenia, metody szkolenia, kompetencje trenera, materiały szkoleniowe i aspekty organizacyjne. 

Poziom 2 - uczenie się Uczestników

Na tym poziomie dokonywana jest ocena zmiany w zakresie wiedzy, umiejętności i postaw. Diagnoza zmiany jest dość trudna, wymaga zbadania stanu przed szkoleniem oraz po szkoleniu. Poziom uczenia zazwyczaj diagnozuje się za pomocą testów przed i po szkoleniu, wywiadów oraz obserwacji. 

Poziom 3 - zmiana w sposobie pracy

Badanie na poziomie zmiany odnosi się do oceny w sposobie wykonywania pracy, wykorzystania wiedzy i umiejętności zdobytych na szkoleniu. Oceny tej dokonuje się zazwyczaj 2-3 miesiące po szkoleniu. Podobnie jak w przypadku poziomu uczenia się konieczne jest dokonanie oceny przed i po szkoleniu. Najczęściej stosuje się tutaj obserwację, wywiady oraz ankiety. Na tym poziomie można zbadać na ile przyswojona na szkoleniu wiedza ma odzwierciedlenie w wykonywanej pracy.

Poziom 4 - efekty

Ocena efektów szkolenia jest najtrudniejszym zadaniem i odnosi się do realizacji założonych wcześniej celów szkolenia, które powinny wypływać z celów organizacji. Na tym poziomie ocenia się wyniki pracy uczestników szkolenia wpływające na osiągnięcie założonych celów, np. wzrost sprzedaży, spadek liczby reklamacji itp. Ocena na tym poziomie ma istotne znaczenie w definiowaniu efektów biznesowych szkolenia i pozwala ocenić zwrot inwestycji w szkolenie.

Dokonanie kompleksowej oceny szkoleń na 4 poziomach jest dość czasochłonne, kosztowne i trudne. Większość firm decyduje się tylko na badanie satysfakcji uczestnika (ocenę na poziomie 1 przy pomocy kwestionariusza anonimowej ankiety). Ocena taka jest przydatna, aczkolwiek może być obarczona błędem, wynikającym z przesłonięcia rzeczywistych efektów szkolenia emocjonalnym wrażeniem po szkoleniu (np. lubieniem/ nielubieniem trenera). W związku z tym, dla firm, które decydują się ograniczyć do tego poziomu oceny szkolenia, niezwykle ważne jest opracowanie trafnego narzędzia - ankiety, która będzie w stanie pozyskać rzetelne i wyczerpujące informacje od uczestników. 

Właściwa ocena szkolenia da nam obraz rzeczywistej sytuacji i pozwoli efektywnie planować dalsze działania rozwojowe. 

Program zajęć

Etapy projektu
Projekt ewaluacji realizujemy w ścisłej współpracy z Klientem, gdyż wymaga on ustaleń niemalże na każdym etapie:
 1. Wybór poziomów ewaluacji szkolenia (ustalamy na których poziomach będziemy dokonywać oceny).
 2. Dobór narzędzi do przeprowadzenia ewaluacji (jakie narzędzia będziemy stosować na poszczególnych poziomach).
 3. Ustalenie zasad komunikacji z Klientem i Uczestnikami badania (jaka będzie częstotliwość i forma raportowania). 
 4. Opracowanie narzędzi ewaluacji (na każdym poziomie) + akceptacja Klienta.
 5. Przeprowadzenie badania w etapach. Raportowanie (zgodnie z ustaleniami z Klientem).  
 6. Wprowadzenie ewentualnych modyfikacji badania (w toku ustaleń z Klientem).
 7. Raport finalny. Podsumowanie ewaluacji + wnioski. 
Proponowane narzędzia do przeprowadzenia ewaluacji na poszczególnych poziomach:
 • Poziom 1 - reakcje Uczestników (satysfakcja ze szkolenia) -> ankieta ewaluacyjna + rozmowy z Uczestnikami.
 • Poziom 2 - uczenie się  Uczestników (przyrost wiedzy i umiejętności) -> testy wiedzy (pre i post testy), testy kompetencyjne, sprawdziany umiejętności, obserwacje uczestniczące, wywiady z Uczestnikami i przełożonymi. 
 • Poziom 3 - zmiana w sposobie pracy Uczestników -> ankieta, wywiady z Uczestnikami, współpracownikami i przełożonymi.
 • Poziom 4 - efekty (realizacja założonych celów szkolenia, wdrożenie pożądanych zmian) -> ankieta, wywiady z Uczestnikami, przełożonymi, współpracownikami.
W badaniu posługujemy się własnymi narzędziami (ankiety, arkusze obserwacyjne, arkusze wywiadów, testy, skale obserwacyjne), które każdorazowo dopasowujemy do określonych potrzeb badania lub projektujemy od podstaw. Wykonujemy także badanie z wykorzystaniem narzędzi rekomendowanych przez Klienta.  
Zapraszamy do kontaktu :-)
Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills