Wykład
80
Ćwiczenia
50
Gry i symulacje
40
Konsultacje
80

Opis

Przeciwdziałanie nieuczciwym praktykom handlowym w obszarze marketingu i reklamy

Reklama jako dźwignia handlu jest bardzo ważnym środkiem otwierania realnych kanałów zbytu na całym obszarze swobodnej wymiany towarów i usług. Współcześnie  pojęcia reklamy czy marketingu należą do podstawowych definicji tak ekonomicznych jak i prawnych. Związane są przede wszystkim z przekazywaniem konsumentom pewnych określonych informacji, które w świetle dyrektyw Unii Europejskiej i polskiej ustawy o nieuczciwych praktykach mogą zostać uznane za niezgodne z prawem.

Celem szkolenie jest:

Przedstawienie uczestnikom pogłębionej wiedzy w zakresie przyjętej przez ustawę ochrony konsumenta, metod i środków zwalczania nieuczciwych praktyk handlowych stosowanych przez przedsiębiorców w obrocie gospodarczym i konsumenckim, sposobu uniknięcia posądzenia o nieuczciwe praktyki.

Program zajęć

Program każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. 

Przykładowy program szkolenia:

1.      Zagadnienia ogólne dotyczące ochrony konsumenta.

2.      Definicje wspólnotowe i polskiego ustawodawstwa - wyjaśnienie różnic między definicjami potocznymi i prawnymi.      

 • Pojęcie konsumenta   
 • Pojęcie przedsiębiorcy    
 • Pojęcie reklamy, marketingu, sponsoringu i promocji   
 • Definicja praktyk handlowych      
 • Wymogi prawne związane z poczuciem dobrego smaku i przyzwoitości a zakres stosowania ustawy

3.      Przepisy prawa wspólnotowego i prawa polskiego określające zasady reklamy i komunikacji handlowej.      

 • Odwołanie do wspólnego dorobku prawa europejskiego     
 • Obowiązki informacyjne dotyczące ofert promocyjnych     
 • Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa a reklama     
 • Zakazane promocyjne praktyki  handlowe

4.      Nieuczciwe praktyki handlowe stypizowane w aktach normatywnych, dotyczące obszaru reklamy i marketingu.       

 • Działania wprowadzające w błąd     
 • Kryptoreklama      
 • Lokowanie produktu   
 • Listy kierowane do oznaczonych adresatów     
 • Reklama w Internecie      
 • Naśladownictwo  

5.      Regulacje dotyczące operowania ceną - informacje o cenie dla konsumenta - a reklama.

6.      Agresywne praktyki handlowe i zakaz ich stosowania a działania w obszarze reklamy i marketingu.      

 • Nękanie
 • Namawianie do zakupu

7.      Praktyki handlowe uznawane za nieuczciwe w każdych warunkach.

 • Próba oceny tzw. „czarnej listy"     
 • Zakaz powoływania się przez przedsiębiorcę na nieprzysługujące mu tytuły lub uprawnienia
 • „Reklama przynęty”
 • Zakaz demonstrowania „wadliwej” próbki produktu w celu promowania innego produktu
 • Zakaz promowania produktu jako imitacji lub naśladownictwa produktu podobnego

8.      Przedstawienie przykładów orzeczeń UOKiK, polskich sądów powszechnych a także dorobku orzecznictwa wspólnotowego w świetle nieuczciwych praktyk stosowanych w reklamie i marketingu.

Szkolenie oparte będzie w dużej części na przedstawieniu przykładów konkretnych działań przedsiębiorcy, sporów sądowych i rozwiązań przyjętych przez sądownictwo w Polsce i Unii Europejskiej.

Zapytaj o szkolenie >>>

szkolenia@competitiveskills.pl


Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills