Wykład
90
Ćwiczenia
60
Gry i symulacje
40
Konsultacje
60

Opis

Ochrona danych osobowych zgodnie z RODO

Celem szkolenia jest:


Przygotowanie do pełnienia obowiązków ochrony danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi od 25 maja 2018 r. najnowszymi przepisami unijnymi (RODO)

 • podniesienie świadomości na temat danych osobowych, w świetle przepisów prawa
 • zwiększenie wiedzy na temat obowiązków podmiotów przetwarzających dane osobowe 
 • opcjonalnie - jak korzystać z systemu e-GIODO
 • jak zarejestrować zbiory danych osobowych
 • jak przetwarzać dane osobowe 

Efekty szkolenia

 • wiedza na temat aktualnie obowiązujących aktów prawnych w zakresie ochrony danych osobowych o
 • znajomość podstawowych pojęć z zakresu danych osobowych
 • w jaki sposób, zgodnie z prawem modyfikować, zmieniać, archiwizować oraz udostępniać dane osobowe
 • w jakich sytuacjach i w jakiej formie odmawiać udzielenia zgody na udostępnienie danych osobowych
 • jaka jest odpowiedzialność (administracyjna, cywilna, karna) osoby naruszającej przepisy o ochronie danych osobowych
 • znajomość zagadnień związanych z opracowywaniem dokumentów, zbiorów ewidencyjnych a także sporządzaniem umów o przetwarzanie danych osobowych
 • znajomość zagadnień związanych z wykorzystywaniem danych osobowych w działalności marketingowej firmy (kwestie związane z reklamą, promocją, mailingiem itd.)
 • wiedza z zakresu ochrony danych osobowych, reagowania na wszelkiego rodzaju naruszenia prawa a także na temat sytuacji w jakich można zmienić, przetwarzać, modyfikować dane osobowe

Metody prowadzenia zajęć

 • interaktywny wykład
 • prezentaja
 • konsultacje
 • case studies
 • dyskusje
 • omówienia


Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 1 dzień (ok. 6-7 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów oraz handouty do pracy podczas szkolenia. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills", z której będą mogli pobrać materiały związane z tematyką szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 

Osoba prowadząca szkolenie

Radca prawny (aplikacja radcowska i sędziowska), wieloletnie doświadczenie w prowadzeniu szkoleń dla biznesu, a także wykładów akademickich, praktykujący w kancelarii prawnej, na co dzień zajmujący się problematyką ochrony danych osobowych. 


Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Przykładowy zarys tematyczny - propozycja 1 - szkolenie ogólne

Szkolenie dla osób rozpoczynających swoją przygodę z ochroną danych osobowych - kompleksowe omówienie zagadnień

Ochrona danych osobowych w aktach normatywnych (Konstytucja RP, Ustawa o ochronie danych osobowych i akty wykonawcze, Kodeks cywilny, Ustawodawstwo Unii Europejskiej i RODO)

 • Definicje i słowniczek pojęć - wyjaśnienie różnić między pojęciami potocznymi i prawnymi
 • Zakres podmiotowy i przedmiotowy aktualnie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych czyli kogo i w jakim stopniu prawo to obowiązuje
 • Obowiązki podmiotów korzystających z danych osobowych w szczególności obowiązek zgłoszenia zbiorów do rejestracji, obowiązki informacyjne, obowiązek zabezpieczenia danych osobowych i inne
 • Uprawnienia podmiotów, których dane są wykorzystywane
 • Kontrola Inspektora GIODO - czyli prawa i obowiązki kontrolowanego w szczególności: jakich kontroli inspektorzy mogą dokonywać w firmie, do czego są uprawnieni, co musimy im przedstawić, zakres dokonywanych przez nich kontroli oraz odpowiedzialność za nieprzestrzeganie obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych
 • Przesłanki dopuszczalności przetwarzania i udostępniania danych - wskazanie podstawy prawnej, dopuszczalność, tryby, sposoby udostępnienia
 • Obowiązki administratora danych osobowych
 • Kwestia dotyczące tzw. danych wrażliwych (m. in. o wyznaniu, stanie zdrowia, nałogach, karalności, preferencjach seksualnych) - definicje prawne, możliwości i ograniczenia dopuszczalności przetwarzania
 • Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych - uprawnienia, obowiązki, zasady działania i zadania Biura GIODO
 • Powierzenie przetwarzania danych osobowych innym podmiotom - wzorcowe umowy o przetwarzanie danych osobowych, klauzule, oświadczenia
 • Działalność marketingowa z wykorzystaniem danych osobowych - reklama , lista mailingowa, praktyczne rozwiązania
 • Postępowania administracyjne i sądowe - sporządzanie pism procesowych, wyjaśnień, odpowiedzi (studium przypadków sądowych i administracyjnych) 


Przykładowy zarys tematyczny - propozycja 2 - zmiany - RODO

Szkolenie dla osób posiadających podstawową wiedzę w zakresie ochrony danych osobowych, skoncentrowane na zmianach w związku z wejściem w życie unijnego rozporządzenia RODO


1. Główne założenia RODO – ujednolicenie zasad ochrony danych osobowych w całej UE

2. Rozporządzenie UE jako akt prawny – bezpośrednie stosowanie przepisów bez konieczności implementacji polską ustawą od 25 maja 2018 r.

3. Regulacje nowego rozporządzenia w zakresie ochrony danych osobowych w porównaniu z dotychczas obowiązującą ustawą – główne zmiany, które wprowadza RODO 

4. Bezpośrednia odpowiedzialność przetwarzającego dane osobowe, w tym dane pochodzące z innych firm w trakcie świadczenia usług na ich rzecz. 

 • Obowiązki w zakresie tworzenia umów o przetwarzaniu danych osobowych.
 • Obowiązek administratora do zgłaszania naruszeń ochrony danych osobowych w ciągu 72 godzin od wykrycia.
 • Obowiązek wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych Osobowych (eksperta w dziedzinie ochrony danych osobowych).
 • Obowiązek inwentaryzacji danych i wymagania dotyczące dokumentacji (obowiązek przygotowywania i utrzymywania rejestrów dot. przetwarzanych danych osobowych).
 • Obowiązek informacyjny.

2. Prawa obywatela, którego dane są przetwarzane.

 • Prawo sprzeciwu do przetwarzania danych osobowych. 
 • Prawo do bycia zapomnianym.
 • Prawo do żądania przeniesienia danych.
 • Wzmocnienie prawa przeglądania i zmieniania własnych danych osobowych. 

3. Ograniczenia w zakresie profilowania.

 • Obowiązek informowania o profilowaniu.
 • Obowiązek otrzymania zgody na profilowanie jeszcze przed rozpoczęciem zbierania danych.
 • Obowiązek akceptacji braku zgody na profilowanie. 

4. Zgody – zasady uzyskiwania zgód na przetwarzanie danych osobowych oraz weryfikowalność tych zgód.

5. Odszkodowania, ograniczenia odpowiedzialności i kary finansowe za naruszenie przepisów o ochronie danych osobowych.

6. Case study – omówienie przypadków z życia wziętych uczestników szkolenia w świetle nowych przepisów prawa.

7.     Odpowiedź na dodatkowe pytania. 


Zapytaj o szkolenie >>

szkolenia@competitiveskills.pl

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills