Wykład
90
Ćwiczenia
50
Gry i symulacje
40
Konsultacje
70

Opis

Umowy w obrocie gospodarczym

Celem szkolenia jest dostarczenie wiedzy z zakresu rodzajów umów wykorzystywanych w obrocie gospodarczym oraz  prawidłowego  ich zawierania,  zabezpieczania i  wykonania.

 Efekty szkolenia

 • pozyskanie umiejętności jak poprawnie skonstruować umowę unikając nieprawidłowych zapisów
 • jaka odpowiedzialność cywilnoprawna grozi za nie wykonanie lub nienależyte wykonanie zobowiązań umownych
 • zasady zawierania umów przez pełnomocników i prokurentów
 • jak aneksować i rozwiązywać stosunek umowny 

Metody prowadzenia zajęć

 • interaktywny wykład 
 • prezentacja
 • konsultacje
 • case studies
 • dyskusje, burze mózgów


Czas trwania

Czas trwania szkolenia dopasowany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta. Standardowe szkolenie trwa 1 dzień (ok. 5-6 godzin zegarowych, w tym przerwy). 

Materiały szkoleniowe

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają materiały szkoleniowe w formie skryptów, zawierających treści przepracowywane podczas warsztatów. Dodatkowo, po szkoleniu, uczestnicy otrzymają kod dostępu do "Bazy Wiedzy Competitive Skills" w zakresie tematyki szkolenia.

Certyfikaty

Wszyscy uczestnicy szkolenia otrzymają imienne certyfikaty, potwierdzające udział w warsztatach. 

Konsultacje po szkoleniu

Po zakończeniu warsztatów, przez okres 6 miesięcy, uczestnicy będą mogli zasięgać konsultacji z trenerem i/ lub innymi ekspertami Competitive Skills w zakresie problematyki szkolenia. Dane kontaktowe będą w materiałach, które uczestnicy otrzymają na szkoleniu. 

Ewaluacja szkolenia

Po zakończeniu szkolenia dokonamy jego ewaluacji z wykorzystaniem narzędzi Competitive Skills lub Klienta. 

Raport po szkoleniu

Opracujemy i przekażemy Państwu raport z realizacji całego projektu, zawierający także wyniki ewaluacji szkolenia. 


Program zajęć

Program szkolenia każdorazowo dopasowywany jest do potrzeb i oczekiwań Klienta.

Przykładowy zarys tematyczny:

 • Zasady zawierania umów w prawie polskim
 • Specyfika poszczególnych umów cywilnoprawnych
 • Osoby uprawnione do zawierania poszczególnych rodzajów umów
 • Definicje podstawowych pojęć prawa cywilnego
 • Prawne formy zabezpieczenia wykonania umowy
 • Podstawowe błędy powstające przy pisaniu umów
 • Badanie  wiarygodności kontrahenta
 • Konsekwencje prawne niewykonania lub nienależytego wykonania umowy
 • Sposoby rozwiązania i wypowiedzenia umów
 • Dochodzenie roszczeń
 • Umowa jako element wizerunku firmy  

Zapytaj o szkolenie >>

szkolenia@competitiveskills.pl

Telefon: 22 401 31 00
E-mail: biuro@competitiveskills.pl
Competitive Skills